نارسایی رگهای تاجی قلب قابل درمان است

هر عضوی در بدن  انسان برای کار خود نیاز به مواد غذایی دارد مواد غذایی هر عضوی بویسله ی رگ های خون رسانی آن تامین می شوند. قلب بعنوان فعال ترین عضو بدن از این امر مستثنی نیست. دو رگ چپ و راست قلب به آن غذا می رسانند. اگر این رگ ها به هر دلیلی تنگ شوند، خون رسانی قلب کاهش پیدا می کند و درد در ناحیه قلب پیش می آید. اگر قلب به اندازه ی کافی تغذیه نشود نمی تواند کار خون رسانی به اعضای دیگر بدن را هم تامین کند. به نظر ما، دلیل اصلی نارسایی رگ های تاجی قلب، بسته شدن این رگ ها بوسیله ی کلاف های ایمنی پاتولوژیک می باشند. با لغو جریان کلاف های ایمنی، بیماری نارسایی رگ های کرونار قلب بطور کامل از بین می رود و قلب دارای خون رسانی بسیار خوبی می گردد. همزمان با افزایش خون رسانی قلب، اساس بیماری نیز از خون ریشه کن می گردد. در پزشکی رایج سه روش برای درمان موقتی نارسایی خون رسانی قلب بکار می رود.

1-روش دارویی:در این مورد، کار قلب را آنقدر کاهش می دهند تا خون رسانی کم آن برای کار ناچیز آن کفایت کند. در این صورت خون رسانی تمام بدن بدلیل کمکاری قلب صدمه می بیند. به این منظور از داروهای کاهش دهنده ی کار قلب یعنی بتابلوکرها (بتابلاکرها) استفاده می شود.

2-عمل جراحی باز قلب:در این مورد رگ هایی اضافی به رگ های قلب وصل می شوند تا منطقه ی تنگ شده را دور بزنند. این روش، خون رسانی قلب را افزایش می دهد اما عوامل دیگر از جمله اساس پیدایش بیماری و سایر بیماری هاي همراه، مانند فشار خون را از بین نمی برد. گذشته از این ها، رگ های پیوند زده شده هم به همان دلیلی که رگ های اصلی بسته شدند پس از مدتی از کارمی افتند و نارسایی کرونار بازگشت می کند. این عمل جراحی صدمه ی فراوانی به انسان وارد می کند و خطر مرگ در زیر عمل نیز زیاد است.

3-فنرگذاری رگ های قلب:با فنرهایی که داخل رگ های تنگ شده می گذارند، سعی دارند آن ها را باز کنند. این روش اساس بیماری را از بین نمی برد و خود این فنرها هم پس از مدتی بویسله ی همان کلاف های ایمنی بسته می شوند با این تفاوت که آن ها را نمی شود از این رگ ها بیرون آورد و حتی روش ما نیز قادر به باز کردن آن ها نیست.