پاکنیسونیزم

 

پارکینسونیزم ازبیماری های کلاف ایمنی بحساب می آید که دراین مورد کلاف های ایمنی هسته های زیر کره ی مغز را مورد حمله قرار می دهند. با تخریب این مراکز، کارهای پریودی مغز بهم می خورد ولرزش اندام پدید می آید. با از بین بردن جریان کلاف ایمنی می توان از رشد این بیماری جلوگیری کرده و وضعیت بیماران را تا حدود زیادی بهبود داد. باید توجه داشت که بخش زیادی از نشانه های پدید آمده در بیماران مبتلا به پارکینسونیزم ناشی از عوارض جانبی داروهایی است که آن ها بکار می برند. با لغو اساس بیماری و قطع داروهایی که هیچگونه اثر درمانی ندارند وفقط با سرکوب مغز از لرزش اندام جلوگیری می کنند، بسیاری از نشانه های بیماری از جمله افسردگی، عقب ماندگی مغزی و دیگر ترمیم می گردند.