آریتمی قابل درمان است

بیمارانی که مبتلا به بیماری های دستگاه گردش خون، بویژه فشار خون و نارسایی کرونار هستند، بدلیل فشار بیش از حد روی ماهیچه ی قلب در شرایط نارسایی خون رسانی قلب، آریتمی یا بهم خوردن نظم تپش قلب پیش می آید. ماهیچه ی قلب برای تپش نیاز به سوخت دارد. اگر این سوخت با خون به اندازه ی کافی به آن نرسد، (انقباض ماهیچه ای یا صورت نمی گیرد ویا بطور ناکامل انجام می شود) یکی از انقباض ها رد شده وبا انقباض بعدی جمع می شود ویک تپش شدید ایجاد می کند. ویا تپش قلب هنگامی پیش می آید که به اندازه ی کافی خون برای آن جمع  شده باشد. البته آریتمی دلیل دیگري هم دارد و آن ایجاد بافت پیوندی بر سر راه تارهای هدایتی قلب است. با لغو کامل بیماری کلاف ایمنی و افزایش خون رسانی، آریتمی ناشی از نارسایی خون رسانی آن بطور کامل ریشه کن خواهد شد.