دکتر شیردل در سال 1958در ایران به دنیا آمد.مدرک پژشکی اش را در دانشگاه پژشکی کیف در سال 1991 ومدرک تخصصی اش را در سال 1994در دانشگاه علمی –پژوهشی  جراحی مغزدر پتر بورگ روسیه به همراه عنوان استاد جراحی دریافت کرد. همچنین تخصصی جراحی مغز و تخصصی داخلی را نیزازاکراین دریافت کرده است.از سال 1996 در اکراین زندگی وکار می کند.دارای بیش از 18 سال پژوهش علمی در زمینه ی پژشکی است.مولف تئوری کلاف های ایمنی می باشد. از سال 2000کلینیک دکتر را رهبری می کند