.

بیماری خود ایمنی  تلاشی گلبول های سرخ بدن

 

از نگر ما بیماری خود ایمنی تلاشی گلبول های سرخ بدن، یک بیماری کلاف ایمنی است که در آن گلبول های سرخ بدن مورد حمله قرار گرفته و متلاشی می شوند. از نظر تئوریک این بیماری با روش درمانی کلاف ایمنی باید قابل درمان باشد. اما تجربه ی عملي ما در درمان این بیماری محدود به فقط یک بیمار می شود که بطور کامل درمان شد.