.

درماتومیوزیت  قابل درمان است

 

بیماری التهاب پوست ماهیچه، یک بیماری کلاف ایمنی است که در آن پوست و ماهیچه ها بوسیله ی کلاف های ایمنی مورد حمله قرار می گیرند. مانند سایر بیماری های گروه بیماری های کلاف ایمنی، اعضای دیگر نیزاز جمله کلیه ها، قلب، رگها نیز مورد صدمه قرار دارند. اساس بیماری درماتومیوزیت با لغو بیماری های کلاف ایمنی کامل از بین می رود. اما تغییرات پوستی وماهیچه ای از پیش پدیدار شده، کاملن قابل بازگشت نیستند.