.

گلومرولونفریت قابل در مان است

 

بیماری التهاب صافی های کلیه ها یک بیماری کلاف ایمنی است که در آن کلیه ها و بویژه یگان های تصفیه کننده ی آن بوسیله ی کلاف های ایمنی مورد حمله قرار می گیرند و در نتیجه نارسایی کلیه پیش می آید. این بیماری با لغو کلاف های ایمنی کاملن قابل درمان است. اما بخش های متلاشی شده ی کلیه ها که با بافت پیوندی جانشین شده اند، قابل بازگشت کامل نیستند.