.

بیماری تلاشی پلاکت های خون با دلیل نا شناس

 

از نگر ما بیماری تلاشی پلاکت های خون با دلیل نا شناسي، یک بیماری کلاف ایمنی است که در آن گلبول های سرخ بدن مورد حمله قرار گرفته و متلاشی می شوند. از نظر تئوریک این بیماری با روش درمانی کلاف ایمنی باید قابل درمان باشد. اما تجربه ی عملي ما در درمان این بیماری محدود به فقط یک بیمار می شود که بطور کامل درمان شد.