لوپوس

 

بیماری لوپوس یا گاز گرفتگی گرگی سرخ، از گروه بیماری های روماتیسمی است. در این بیماری، کلاف ایمنی بطور پراکنده در اعضای بدن رسوب می کنند ونشانه های پراکنده ی صدمه ی این اعضا را پدید می آورند. بر اساس اینکه کدام یک ازاعضا ی بدن بوسیله ی کلاف های ایمنی پاتولوژیک بیشتر مورد حمله قرار گیرند، نشانه های صدمه ی آن اعضا پدید می آید. لوپوس هم مانند سایر بیماری های این گروه با لغو جریان کلاف ایمنی بطور کامل قابل درمان است. اما صدمات ازقبل پیش آمده ناشی از رسوب کلاف هاي ایمنی وتلاشی بافت های تخصصی اعضای گوناگون بطور کامل قابل بازگشت نیستند.