.

 

پری آرتریت نودوسا

التهاب دیواره ی رگ ها با ایجاد غده های کوچک اطراف آن، یک بیماری کلاف ایمنی است که درآن، کلاف های ایمنی بیشتر رگ ها را مورد حمله قرار می دهند. این بیماری نیز با روش لغو کلاف های ایمنی بطور کامل قابل درمان است.